فروش محصولات مجتمع پتاس خور و بیابانک

0 1,468

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش محصولات مجتمع پتاس خور و بیابانک شامل: نمک صنعتی ، محلول تثبیت کننده خاک و ذوب برف و یخ جاده (SSR400) ، جامد تثبیت کننده خاک و ذوب برف و یخ جاده( تاکی هیدرات) وکارنالیت درجه ( ۱ و ۲ ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۰۹۶۱۰۲۸۰۰۰۰۱۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با مقدار و تضامین شرکت در مزایده ( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) به شرح جدول ذیل برگزار نماید.

نمک صنعتی(۱۰٫۰۰۰تن)

(SSR400 )(۲۰.۰۰۰ تن)

تاکی هیدرات(۱۰۰۰تن)

کارنالیت درجه ۱(۱۰۰تن)

کارنالیت درجه۲(۲۰۰۰تن)

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مزایده گران ، بازگشایی پاکات مزایده و اعلام به برنده مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و لازم است متقاضیان شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت ستاد و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۱/۵/۹۶ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۱/۶/۹۶ و زمان بازگشایی پاکات ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۲/۶/۹۶ می باشد . علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره ۰۱۰۵۷۹۹۳۵۹۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصربه نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

منبع روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی
ممکن است از اینها هم خوشتون بیاد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.